به اندازه کلماتی که بلدی، متوجه می‌شوی

به تصویر نگاه کنید. فرق رنگ‌های مربع‌ها را متوجه می‌شوید؟ براتون باید عجیب…