تمرین و لیست مخصوص (بخش سیزدهم خود مهاری)

خود مهاری بدون تمرین، تقریبا ارزش خاصی ندارد. تمرین‎هایی را در نظر بگیرید و آن…


خود مهاری - بخش دوم

این بخش دوم از بحث خود مهاری است، ابتدا توصیه می‎کنم بخش اول را مطالعه کنید و…