آن‌ها انسان‌های بهتری نبودند

به تصویر خوب دقت کنید. در این تصویر میزان مشارکت مردم در اهدای اعضای بدن بر روی…