اولین اسم شانس بیشتری دارد

این یکی دیگر از مطالب مربوط به میان‌برهای ذهنی است. دنیل کانمن در کتاب تفکر…


قضاوت تشدید شده - من از تو موثرتر هستم

در آزمایش‌های متفاوتی از زوج‌های یک خانه و افراد داخل خوابگاه سوال یکسانی…