قضاوت تشدید شده - من از تو موثرتر هستم

در آزمایش‌های متفاوتی از زوج‌های یک خانه و افراد داخل خوابگاه سوال یکسانی…