وجه مشترک فقر، پولدار با مشغله زیاد، چاق، آدم تنها

در پرونده این هفته تجارت فردا به تئوری کمبود از سندهیل مولایهایتان و کتاب کمبود…