تفاوت ۵ دقیقه دیر رسیدن با ۱ ساعت دیر رسیدن

فرض کنید بلیط هواپیما برای ساعت مشخصی دارید. در دو سناریوی مختلف به فرودگاه…


دسته بندی سود و ضرر در مغز انسان

به سوال زیر فکر کنید: از نظر شما فردی که ۲ بلیط بخت آزمایی ۲۵ دلاری و ۵۰ دلاری…