شادی‎های حقیرانه

ابتدا باید اعتراف کنم که من از طرفداران تیم پرسپولیس هستم، و میدانم که این…