شرایط یا شخصیت؟

به تصویر دقت کنید. مدیر سازمان در حالی که یکی از کارمندانش دیر به سازمان رسیده…