بزرگ‎ترین سوال زندگی

زندگی زمانی به شانس گره می‎خورد که رویاها، جزیره‎ای دور افتاده به نظر…