بزرگ‎ترین سوال زندگی

بزرگ‎ترین سوال زندگی

زندگی زمانی به شانس گره میخورد که رویاها، جزیرهای دور افتاده به نظر میرسند. شانس زمانی انسان را شکست میدهد که رویاها فقط یک جواب بدون سوال هستند. ببینید افرادی را که در رویای یک خانه و ماشین لوکس زندگی میکنند، بدون آنکه از خودشان بپرسند چرا به آنها نیاز دارند؟

اگر انسان بخواهد زمام زندگیاش را به دست بگیرد، چارهای ندارد جز آنکه به دنبال پاسخِ سوالی بگردد. به پاسخ رسیدن یا نرسیدن تفاوتی در زندگی آن فرد ایجاد نخواهد کرد، اما به دنبال یک سوال بودن تمام زندگی را معنادار خواهد کرد.

کسانی زندگیشان را به شانس گره میزنند که معیاری در برابر تصمیمهایشان ندارند، لکن در هر لحظه، مستاصل در برابر قدرتِ لحظات تسلیم میشوند و زندگیشان را به پایِ شانس قمار میکنند. قد هر انسان به اندازه ارزش سوالی است که میپرسد. اگر روزی خواستید قد یک انسان را اندازه بگیرید، از مهمترین سوال زندگیاش از او بپرسید. 

سوالها همان دلایلی خواهند بود که صبحها انرژی از خواب پریدن را به انسان تزریق میکنند. فرق انسانی که از خواب میپرد و انسانی که لحظاتی بیشتر را در انتظار آرامش بیشتر به رخت و خواب پناه میبرد، غیرقابل محاسبه است.

معیار هر انسان بر اساس سوالهایش مشخص میشود. انسانی که از ابتدا سوالی دارد، بر اساس آن سوال دوستانش را انتخاب میکند، کتابهایش را انتخاب میکند، همسرش را انتخاب میکند و حتی برای کوچکترین مسائل زندگیاش خط کشی مشخص به نام سوالش به همراه دارد. او حتی برای انتخاب خوردن نوع غذا میتواند به سوال بزرگ زندگیاش فکر کند. آیا این غذا فرصت تفکر به سوال را از من میگیرد؟ آیا این غذا سلامت سالهای آینده زندگیام را تضمین میکند که بتوانم به سوال مهم زندگیام فکر کنم؟

سوال بزرگ زندگی شما چیست؟