یک قدم فاصله از پول نقد

اصطلاحی به نام `درد پرداخت` وجود دارد. به این معناست که افراد به دلیل پرداخت…