خودمهاری - بخش اول

آگاه نبودن در مورد نیروی اراده باعث از بین رفتن موفقیت افراد و به وجود اومدن…