تخریب سرمایه اجتماعی

به دلیل تورم به وجود آمده در کشور و ایجاد نابرابری بین افراد جامعه خطر حسادت…