بلیط ۱۰ دلاری

حسابداری ذهنی - بلیط ۱۰ دلاری فرض کنید در مسیر سینما هستید. دو سناریو زیر را در…