کلاس مبانی کارآفرینی و پاکت تگری

کسی که عاشقِ شروع یک کاری هست، شاید انسان بی تجربه ای باشه. کسی که یک بار شکست…