قضاوت نسبی - مقایسه با نقطه مرجع

مثال معروفی در #اقتصادرفتاری وجود دارد که می‌گوید، اگر به شما گفته شود خودکاری…