اسپانسر شوید، محتوا بگیرید و کیس استادی کلاس شوید

در گروه گرافیک دانشگاه فردوس درس تبلیغات تدریس می‌کنم. در ترم های گذشته ایده…


تاثیر بو بر رفتار افراد

از اثر پرایمینگ گفته‌ایم. یکی از انواع پرامینگ، تاثیر بو بر ناخودآگاه افراد و…