آزمایش صداقت در سال 1395 بین 6 گروه آموزشی حقوق، الهیات و مهندسی در پایه سال اول و سال آخر برگزار شد. این آزمایش که تحت گروه اقتصادی رفتار اتفاق افتاد را با دوستانم به کمک پروفسور آریلی و دکتر فیضی انجام دادیم. هدف از این بررسی، تفاوت میزان صداقت دانشجویان گروه‎ها در سنین مختلف بوده است. همچنین در پایان این آزمایش با انجام 2 پرسشنامه، دیتاها را از نظر مذهبی بودن، درونگرا بودن و … سنجیدیم.

مقاله مرجع این بررسی را می‎توانید در اینجا ببینید.