از تابستان سال 97 پروژه تحقیقاتی در مجموعه افق کوروش را آغاز کردم. این آزمایش به صورت میدانی در یکی از فروشگاه‎های مشهد این مجموعه انجام شده است. ایده آزمایش در اسفند سال 96 به ذهنم خطور کرد که بعد از یک ماه بررسی و کمک گرفتن از پروفسور آریلی، مرجع علمی آزمایش را پیدا کردم و حدود 5 ماه بعد آن را انجام دادم. این پژوهش برای اولین بار در دنیا انجام شده است.