میراث شومپیتر

سنگ اندازی دولت و سازمان ها در موج دوم استارت آپ ها ویژه این هفته تجارت فردا در…


شرایط یا شخصیت؟

به تصویر دقت کنید. مدیر سازمان در حالی که یکی از کارمندانش دیر به سازمان رسیده…