هزینه فرصت تصمیم نگرفتن

دن آریلی دفعات زیادی در مورد اینکه به تعویق انداختن یک تصمیم چقدر باعث از دست…