جایگزینی اولین سوال و اثر شادی

این روزها چقدر خوشحال هستید؟ ماه گذشته چندبار قرار ملاقات داشته‌اید؟

زمانی که دو سوال به ترتیب بالا پرسیده بود، سوال دوم تاثیری از سوال اول دریافت نمی‌کرد. به دلیل اینکه تعداد قرار ملاقات رفتن ارتباطی به میزان شادی افراد پیدا نمی‌کند.

اما دنیل کانمن در کتاب تفکر سریع و کند می‌گوید زمانی که ترتیب سوال را تغییر دادند، جواب‌ها همبستگی پیدا کردند.

ماه گذشته چندبار قرار ملاقات رفته‌اید؟ این روزها چقدر خوشحال هستید؟

این‌بار جواب‌ها کاملا به هم ارتباط داشت. میزان ملاقات افراد، بر جواب میزان خوشحالی آن‌ها در روزهای اخیر تاثیر گذاشته بود.

به این اثر، اثر جایگزینی می‌گویند