فردی از دن آریلی سوال پرسیده است که در برنامه‌ریزی کارهای روزانه اش مشکل دارد و از او راه حل خواسته است.

دن آریلی ۲ پیشنهاد می‌دهد.

اول آنکه از خودتان بپرسید اگر این کار یا این ملاقات را تا ۲ ماه دیگر انجام ندهید به مشکل می‌خورید؟ یا اینکه ناراحت می‌شوید؟ اگر جواب تان خیر بود، پس آن کار یا ملاقات را از برنامه تان حذف کنید. (تجربه شخصی نشان می‌دهد بخش زیادی از جلسه‌ها با همین سوال کنسل می‌شود)

راه حل دوم آن است که با خودتان فرض کنید که برنامه چند هفته بعد یا چند ماه بعدتان را دقیقا می‌دانید و چک کردید و می‌دانید که هیچ زمان خالی برای این کار یا ملاقات ندارید. چه حسی پیدا خواهید کرد؟ اگر حس خیلی بدی نداشتید، آن کار را حذف کنید و انجام ندهید