در پرونده این هفته تجارت فردا به تئوری کمبود از سندهیل مولایهایتان و کتاب کمبود یا فقر چگونه احمق می کند پرداختم.

در این کتاب آمده است که فقیر، غنی، فرد چاق و فرد تنها با یکدیگر اشتراکی دارند.

آن ها هرکدام در مساله ای کمبود دارند.

فقیر کمبود پول دارد. پولداری که مشغله زیادی دارد کمبود زمان دارد. چاق کمبود در وزن مورد نظر دارد و انسان تنها کمبود در یک رابطه عاطفی و یا اجتماعی دارد.

عواقب کمبود یکی است. یعنی باعث سوگیری و خطا در تصمیم های افراد می شود.

انسانی که کمبود دارد، همچون انسانی است که شب تا به صبح نخوابیده است. او باید با چنین آشفتگی دست به تصمیم گیری بزند.

این تئوری دیدگاه جدید در مورد فقرا به ما می دهد. یعنی برخلاف دیدگاه مرسوم که گفته شده فقیر به دلیل ناتوانی در تصمیم گیری اقتصادی فقیر شده است، در این دیدگاه گفته می شود فردی که فقیر است به دلیل فقر ناتوان در تصمیم گیری صحیح می شود

بعد از معرفی کتاب، مصاحبه ای در مورد جزئیات کتاب و بررسی نظریه های کتاب با دکتر فیضی انجام شده است.

کامل مطالب را می توانید از صفحه 86 تا 89 تجارت فردا 335 بخوانید