سال ۱۹۹۰ the us Federal securities regulators، کمپانی‌ها را مجبور کرد که درآمد سالانه مدیرعامل های خودشان را به صورت شفاف اعلام کنند. آن‌ها تصور می‌کردند که این مسأله باعث می‌شود که کمپانی‌ها از پرداخت‌های زیاد به مدیرعامل ها رهایی پیدا می‌کنند و به نوعی میانگین درآمدی منطقی به وجود می‌آید.

در عمل اتفاقی که افتاد این‌گونه بود. اعتراض مدیرعامل ها شروع شد. آن‌ها نسبت به پرداختی کمتر از مدیرعامل های دیگر شاکی شدند.

در سال ۱۹۹۳ حقوق مدیر عامل ها به طور میانگین ۱۳۱ برابر یک کارگر عادی بود. بعد از اینکه این قانون تصویب شد، افزایش حقوق مدیرعامل ها شروع شد و اکنون میانگین حقوق آن‌ها در حدود ۳۰۰ برابر یک کارگر عادی است