یکی از اصطلاحاتی که دنیل کانمن در کتاب تفکر سریع و کند بیان می‌کند، پردازش مغز در آسایش ذهنی است.

منظور از آسایش ذهنی این است که مغز به راحتی یک موضوع را بتواند پردازش کند.

به عنوان مثال، اگر از فردی بپرسید علی آقا چقدر آدم خوبی است؟ این سوال نیاز به تفکر زیادی دارد. مغز این سوال را با سوال دیگری عوض می‌کند. مغز از خودش میپرسد چقدر علی آقا را دوست داری؟ سوال جایگزین شده در مغز ایجاد آسایش ذهنی می‌کند.

مغز به دنبال راه حل های ساده و کم هزینه می‌گردد.

پژوهش‌های کانمن نشان می‌دهد زمانی که مطالب با حروف واضح به چاپ رسیده باشد، در مغز آسایش ذهنی ایجاد می‌کند.

یا در بورس، بیزینس هایی که اسامی راحت‌تری دارند، فروش معمول بهتری در ابتدا دارند، به دلیل اینکه اسامی آن‌ها به راحتی برداشت می‌شود و فرد در این برداشت راحت به آن بیزینس اعتماد بیشتری می‌کند