خیلی افراد نسبت به شراکت تجربه بدی دارند و خیلی از افراد تجربه خوب. به همین ترتیب، توصیه ها در شراکت بسیاری از اوقات صفر و یا یکی است.

در این مقاله با استفاده از دیدگاه اقتصاد رفتاری به چالش ها و مزایای شراکت پرداخته ام.

از گوگل و آمازون که مثال هایی از شرکت هایی با الگوی شراکت و بدون شراکت هستند مثال زده ام.

هنجار بازار و هنجار اجتماعی را در شراکت تحلیل کرده ام. چالش رعایت انصاف را کمی بحث کرده ام و از شکاف همدلی گفته ام که چطور می تواند افراد را دچار چالش کند.

از طرف دیگر، توضیح داده ام که چطور داشتن شریک ظرفیت رضایت در یک کسب و کار را افزایش می دهد. همچنین در تمایل به حالت موجود، شریک می تواند تلنگری برای ما باشد. در نهایت هم از شریک هایی گفته ام که در خصوص اعتماد به نفس بیش از حد شریک شان بازداری ایجاد می کنند.

کامل مطلب را در تجارت فردا شماره 333 صفحه 68 می توانید مطالعه کنید.