مطالب زیادی را در ارتباط با نحوه قضاوت اولیه افراد می‌توانید پیدا کنید.

هر فردی در هنگام مواجه شدن با افراد غریبه قضاوتی اولیه و ذهنی دارد.

گاهی اوقات سردی و گرمی لیوان قهوه و نوشیدنش، قضاوت مان را نسبت به افراد تغییر می‌دهد.

در آزمایشی، زمانی که مصاحبه کننده قهوه سرد داشته است، مصاحبه شوندگان را خودخواه تر، غیراجتماعی تر و سردتر ارزیابی می‌کرده است.