دن آریلی در کتاب جنبه مثبت بی منطق بودن از مفهومی به نام سازگاری و دنیل کانمن در کتاب تفکر سریع و کند از مفهومی به نام تردمیل رضایت نام می‌برد.

سازگاری به این معناست که اگر به طور مثال خودروی نسبتا خوبی هم خریداری کنید، بعد از مدتی راحتی آن خودرو وجود دارد اما لذت و ذوق اولیه آن کاهش یافته است.

تردمیل رضایت نیز به این معناست که رضایت مانند یک تردمیل میماند که بعد از مدتی سرعتش برای ما تکراری می‌شود و به دنبال سرعت بیشتر خواهیم بود. یعنی هرچیزی رضایتش در نهایت تکراری می‌شود.

باید به خاطر داشته باشیم که ما با افراد و چیزها و رخدادها سازگار می‌شویم و رضایت ابتدایی برایمان تکراری می‌شود