فردی از دن آریلی سوال می‌پرسد که هر موقع سرویس بهداشتی می‌رود به این فکر می‌کند که از اولین سرویس استفاده کند یا آخرین سرویس بهداشتی. کدام تصمیم عقلانی است؟

دن آریلی پاسخ می‌دهد که تو احتمالا به دنبال سرویس بهداشتی هستی که کمتر استفاده شده است. اما در واقع سوال اصلی تو این است که تصمیم‌گیری مردم را بدانی و در نتیجه خلاف آن را انجام دهی.

زمانی که مردم وارد فروشگاه می‌شوند، فرض می‌کنند که دستشویی‌های آخر بیشترین دفعات استفاده را دارند. در نتیجه بهتر است از آن‌ها استفاده نکنند. اما در همین موقع، با خودشان می‌اندیشند که بقیه مردم هم چنین فکری را میکنند و تصمیم می‌گیرند که به سرویس بهداشتی آخر نروند. پس آن فرد تصمیم می‌گیرد که خلاف تصمیم مردم تصمیم بگیرد و دستشویی آخر را انتخاب می‌کند.

نکته این مسأله این است که در چنین شرایطی باید خلاف خلاف تصمیم مردم را انتخاب کرد. یعنی زمانهایی که مردم خودشان خلاف تصمیم مردم را انتخاب می‌کنند به دلیل اینکه فرض می‌کنند که بقیه اینطور فکر نمی‌کنند، باید خلاف خلاف آن تصمیم را گرفت.

شما چه تصمیم‌های دیگری سراغ دارید که مردم خلاف تصمیم عمومی را می‌گیرند تا تصمیم بهتری باشد، اما در واقع تمام مردم همان تمام تصمیم مخالف را می‌گیرند که دیگر خاصیتش را از دست می‌دهد؟