آزمایش جالبی در اقتصاد رفتاری وجود دارد رفتار مردم را در اثر استفاده از عینک اصل و غیراصل بررسی کرده است.

در این آزمایش که ۲ گروه شرکت کننده وجود داشته است، به یک گروه عینکی داده شده و گفته شده که این عینک اصل است و به گروه دیگر همان عینک داده شده و به آن‌ها گفته شده است که این عینک اصل نیست.

سپس پژوهشگران رفتار افراد را در جامعه و در طول روز بررسی کردند. آن‌ها متوجه شدند افرادی که می‌دانستند عینک غیر اصل استفاده می‌کنند، بیشتر قوانین را رعایت نمیکردند.