بسیار از تصمیم های انسان کم کم به ماشین ها در حال واگذاری است. به عنوان مثال اتومبیل های خودران، به جای انسان رانندگی می کنند. دن آریلی در مقاله اخیر خود این مساله را بررسی می کند.

آیا اتومبیل های خودران می توانند تصمیم های اخلاقی درست بگیرند؟

در صورت به وجود آمدن مشکل اورژانسی، قوانین راهنمایی رانندگی را زیر پا بگذارند؟
در صورت به وجود آمدن تصادف، اولویت با حفظ جان فرد باشد؟
در صورت به وجود آمدن تصادف که احتمالا چند کشته دارد، باید جان صاحب خودرو در اولویت باشد یا جان همه افراد یک اندازه ارزش دارد؟

در این آزمایش تصمیم انسان ها در شرایط دشوار بررسی شده است.

تصویر بارگزاری شده یک نمونه از 6 نمونه است:

از افراد پرسیده شده است چه تصمیمی میگیرند؟
مسافر کشته شود و یا عابر؟

در تفکرهای سریع(پاسخ سریع) افراد ترجیح دادند بیشتر مسافر کشته شود.
در تفکرهای عمیق(پاسخ همراه با فکر) افراد ترجیح دادند بیشتر عابر کشته شود.

در مجموع تمام آزمایش ها با تمام شرایط، افراد ترجیح دادند بیشتر مسافر نسبت به عابر کشته شود.

در مقاله به صورت کامل سوگیری ها توضیح داده می شود.

به نظر شما ماشین ها باید کدام راه حل را استفاده کنند؟