به دلیل تورم به وجود آمده در کشور و ایجاد نابرابری بین افراد جامعه خطر حسادت بین مردم بیشتر شده است.

در این مطلب در ابتدا بررسی کرده ام که حسادت چیست و اینکه حسادت چطور موجب تاثیر بر تصمیم گیری افراد می شود.

همچنین با توجه به مطالعاتی در این حوزه اشاره کرده ام که چطور حسادت موجب کاهش خلاقیت افراد و همچنین تحریفات شناختی می شود.

در نهایت از خطر بی اعتمادی در جامعه گفته ام که چطور کمتری سیگنال های بی اعتمادی می تواند افراد را نسبت به تمام گروه بی اعتماد کند.

کامل این مطلب را می توانید در صفحه 74 از شماره 335 تجارت فردا بخوانید.