از اثر پرایمینگ گفته‌ایم. یکی از انواع پرامینگ، تاثیر بو بر ناخودآگاه افراد و تاثیر بر روی رفتار افراد است.

برای مثال در مطالعه‌ای، شرکت کنندگان در هنگامی که بوی تمیزی در محیط قرار داشت، بیشتر تمایل داشتند روی میز که مواردی قرار داده شده بود را تمیز کنند، نسبت به گروهی که بوی تمیزی در محیط قرار نداشت.

یا در مطالعه‌ای دیگر متوجه شدند بوی تمیزی محیط باعث می‌شود افراد منصف‌تر و سخاوتمندتر شوند. همچنین در این مطالعه تفاوت معناداری بین رفتار اخلاقی افراد در حالتی که بوی تمیزی در محیط بود، نسبت به حالت دیگر وجود داشت. در این مطالعه از بوی ترکیب میوه‌های شیشه شور Widex استفاده شده است.

قبلاً گفتیم تصویر بر روی ناخودآگاه تاثیر میگذارد و رفتار افراد را تغییر می‌دهد. در این پست دیدیم که بو نیز چنین توانایی دارد. این‌ها پرایمینگ محسوب می‌شوند