در سال ۲۰۰۹، بعد از بحران مالی در آمریکا، افراد بسیار ترس داشتند که شغل و درآمدشان را از دست دهند. به همین دلیل، تصمیم‌های مالی سنگین مانند خرید ماشین بسیار سخت به نظر می‌رسید.

هیوندا این نگرانی را به خوبی تشخیص می‌دهد و در کمپینی به نام Assurance campaign اعلام می‌کند `هرکسی که در یک سال آینده شغلش را از دست دهد، ما ماشینش را پس میگیریم بدون هیچ سوالی`

بازگشت سرمایه ROI این کمپین و رشد فروش هیوندا در طی این یک سال ۴۷٪ بود، در حالی که رشد بقیه صنعت ماشین تنها ۱٪ بود.

نگرانی های مشتریان که بخشی از آنها به عدم قطعیت و غیر پیش‌بینی بودن بازار برمی‌گردد، فرصتی است برای کسب و کارها تا نگرانی مشتریان را به روشهای رفتاری برطرف کنند.

به نظر می‌رسد، وضعیت کنونی کشور ما در چنین مقطعی است. مردم ناتوان از پیش‌بینی وضعیت سرمایه‌گذاری و کاری خود در چند سال آینده هستند