آزمایش خلاقانه و جالبی وجود دارد که در آن از افراد داوطلبی دعوت می‌شود که به آزمایشگاه بروند.

سپس به آن‌ها شوک الکتریکی وارد می‌شود. و از آن‌ها خواسته می‌شود که میزان درد را ۱ تا ۷ عددگذاری کنند.

داوطلبان دو گروه بودند. به یک گروه گفته شده بود که فردی مشخص (همکار آن‌ها در آزمایش که در واقع از گروه آزمایش کنندگان بوده است) این شوک را به آن‌ها وارد کرده است و به گروه دیگر گفته شده بوده که این شوک توسط کامپیوتر اعمال شده است.

به نظر شما تصور میزان درد دریافتی متفاوت می‌شود؟

افرادی که می‌دانستند همکارشان در آزمایش این شوک را اعمال کرده، میزان درد را ۳٫۶۲ به طور میانگین عنوان کردند و گروهی که می‌دانستند کامپیوتر این شوک را اعمال کرده میزان درد را ۳ اعلام کرده اند.

میزان شوک و منبع وارد کننده شوک در هر ۲ آزمایش یکی بوده است، اما تصور اینکه شوک توسط یک فرد انسانی وارد شده به تنهایی تصور میزان درد را افزایش داده است